در این پست ، یک دمو از نحوه پیاده سازی ECT را در قالب چند مرحله بیان می کنم. در مرحله اول در SQL Server 2008 یک پایگاه داده آزمایشی ساخته و (در اینجا) دو Table و یک View را ایجاد می
ادامه مطلب