در این بازی ، شما به عنوان مدیر پروژه ، با دانستن نیرو ها ، قابلیت ها و هزینه ها باید تقسیم وظایف کنید و با استارت زدن پروژه ، تخمین ها و پیش بینی های شما بررسی می شود اگر بتوانید
ادامه مطلب