متد BeginExecuteNonQuery یک پروسه اجرای ناهمگام دستورات TSQL راکه سطری بر نمی گرداند ، آغاز می کند و دیگر Task ها می توانند همزمان مادامی که Task جاری در حال اجرا است ، نیز ، اجرا شوند.هنگامی که فعالیت به پایان رسید
ادامه مطلب