چگونه Ribbon های شیرپوینت را سفارشی کنیم؟ – فیلم آموزشی

در این فیلم آموزشی ، به بیان خیلی ساده ، نحوه سفارشی سازی Ribbon ها آموزش داده شده است . مدرس : John Wiese

 

نمونه کد ها

 

[code lang=”xml”] <!– http://mbseifollahi.ir –> <Elements xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/"> <CustomAction Id="MyCustomRibbonTab" Location="CommandUI.Ribbon.ListView" RegistrationId="101" RegistrationType="List"> <CommandUIExtension> <CommandUIDefinitions> <CommandUIDefinition Location="Ribbon.Tabs._children"> <Tab Id="Ribbon.CustomTabExample" Title="My Custom Tab" Description="This holds my custom commands!" Sequence="501"> <Scaling Id="Ribbon.CustomTabExample.Scaling"> <MaxSize Id="Ribbon.CustomTabExample.MaxSize" GroupId="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample" Size="OneLargeTwoMedium"/> <Scale Id="Ribbon.CustomTabExample.Scaling.CustomTabScaling" GroupId="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample" Size="OneLargeTwoMedium" /> </Scaling> <Groups Id="Ribbon.CustomTabExample.Groups"> <Group Id="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample" Description="This is a custom group!" Title="Custom Group" Sequence="52" Template="Ribbon.Templates.CustomTemplateExample"> <Controls Id="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample.Controls"> <Button Id="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample.HelloWorld" Command="CustomTabExample.HelloWorldCommand" Sequence="15" Description="Says hello to the World!" LabelText="Hello, World!" TemplateAlias="cust1"/> <Button Id="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample.GoodbyeWorld" Command="CustomTabExample.GoodbyeWorldCommand" Sequence="17" Description="Says good-bye to the World!" LabelText="Good-bye, World!" TemplateAlias="cust2"/> <Button Id="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample.LoveWorld" Command="CustomTabExample.LoveWorldCommand" Sequence="19" Description="Says I love the World!" LabelText="I love you, World!" TemplateAlias="cust3"/> </Controls> </Group> </Groups> </Tab> </CommandUIDefinition> <CommandUIDefinition Location="Ribbon.Templates._children"> <GroupTemplate Id="Ribbon.Templates.CustomTemplateExample"> <Layout Title="OneLargeTwoMedium" LayoutTitle="OneLargeTwoMedium"> <Section Alignment="Top" Type="OneRow"> <Row> <ControlRef DisplayMode="Large" TemplateAlias="cust1" /> </Row> </Section> <Section Alignment="Top" Type="TwoRow"> <Row> <ControlRef DisplayMode="Medium" TemplateAlias="cust2" /> </Row> <Row> <ControlRef DisplayMode="Medium" TemplateAlias="cust3" /> </Row> </Section> </Layout> </GroupTemplate> </CommandUIDefinition> </CommandUIDefinitions> <CommandUIHandlers> <CommandUIHandler Command="CustomTabExample.HelloWorldCommand" CommandAction="javascript:alert(‘Hello, world!’);" /> <CommandUIHandler Command="CustomTabExample.GoodbyeWorldCommand" CommandAction="javascript:alert(‘Good-bye, world!’);" /> <CommandUIHandler Command="CustomTabExample.LoveWorldCommand" CommandAction="javascript:alert(‘I love you, world!’);" /> </CommandUIHandlers> </CommandUIExtension> </CustomAction> </Elements> [/code]