محل ذخیره کردن Connection string در SharePoint کجاست ؟

شیرپوینت 2010 مسیر Connection String را در رجیستری سیستم عامل نگهداری می کند . این مسیر در شاخه HKEY_LOCAL_MACHINE و به ادرس زیر می باشد

My Computer
HKEY_LOCAL_MACHINE
SOFTWARE
Microsoft
Shared Tools
Web Server Extensions
14.0
SecureConfigDb

پیام بگذارید