تنظیمات شیرپوینت برای فعال سازی Session در هنگام کد نویسی

اگر بخواهید در کد وب پارت خود از ویژگی Session استفاده کنید ، ممکن است SharePoint این اجازه را به شما ندهد... راه حل چیست؟

اگر کد خود را بعد از پیاده سازی Session اجرا کنید چنین پیغامی را مشاهده خواهید کرد:

Server Error in '/' Application.
Session state can only be used when enableSessionState is set to true, either in a configuration file or in the Page directive. Please also make sure that System.Web.SessionStateModule or a custom session state module is included in the <configuration>\<system.web>\<httpModules> section in the application configuration.

این پیغام نشان می دهد که تنظیمات Session در فایل web.config فعال نیست .یکی از راه حل های این مشکل چک کردن ویژگی enableSessionState="true" در هدر صفحه و در تگ Page است

اگز این ویژگی True باشد و همچنان همان پیغام فوق را مشاهده کردید به فایلweb.config وبسایت مورد نظر مراجعه کرده و به روش زیر عمل کنید :

// 1 - Find This Node

<modules runAllManagedModulesForAllRequests="true">

// 2 - Add These Nodes

<remove name="Session" />

<add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"preCondition="" />

 

اکنون امکان استفاده از Session برای شما فراهم شده است .

 

در غیر این صورت باید تغییراتی در Permission Policy های شیرپوینت که در فایل های wss_minimaltrust.config و wss_mediumtrust.config و ... انجام دهید و یک Permission Set به آن اضافه کنید

این فایل ها در زیر مجموعه 14 و در پوشه CONFIG قرار دارند .

 

 

 

 

 

پیام بگذارید