بازی برای مدیران پروژه …. آماده اید ؟

در این بازی ، شما به عنوان مدیر پروژه ، با دانستن نیرو ها ، قابلیت ها و هزینه ها باید تقسیم وظایف کنید و با استارت زدن پروژه ، تخمین ها و پیش بینی های شما بررسی می شود

اگر بتوانید مدیرت خوبی روی منابع و زمان داشته باشید می توانید به راحتی از این بازی برنده خارج شوید

روی تصویر زیر کلیک کنید

پیام بگذارید