چگونه Ribbon های شیرپوینت را سفارشی کنیم؟ – فیلم آموزشی

در این فیلم آموزشی ، به بیان خیلی ساده ، نحوه سفارشی سازی Ribbon ها آموزش داده شده است . مدرس : John Wiese

 

نمونه کد ها

 

<!-- http://mbseifollahi.ir -->
<Elements xmlns="http://schemas.microsoft.com/sharepoint/">
 <CustomAction
  Id="MyCustomRibbonTab"
  Location="CommandUI.Ribbon.ListView"
  RegistrationId="101" 
  RegistrationType="List">
   <CommandUIExtension>
    <CommandUIDefinitions>
     <CommandUIDefinition
      Location="Ribbon.Tabs._children">
      <Tab 
       Id="Ribbon.CustomTabExample" 
       Title="My Custom Tab" 
       Description="This holds my custom commands!" 
       Sequence="501">
      <Scaling
       Id="Ribbon.CustomTabExample.Scaling">
       <MaxSize
        Id="Ribbon.CustomTabExample.MaxSize" 
        GroupId="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample" 
        Size="OneLargeTwoMedium"/>
       <Scale 
        Id="Ribbon.CustomTabExample.Scaling.CustomTabScaling"
        GroupId="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample" 
        Size="OneLargeTwoMedium" />
      </Scaling>
      <Groups Id="Ribbon.CustomTabExample.Groups">
       <Group 
        Id="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample" 
        Description="This is a custom group!" 
        Title="Custom Group" 
        Sequence="52" 
        Template="Ribbon.Templates.CustomTemplateExample">
        <Controls Id="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample.Controls">
         <Button 
          Id="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample.HelloWorld" 
          Command="CustomTabExample.HelloWorldCommand" 
          Sequence="15" 
          Description="Says hello to the World!" 
          LabelText="Hello, World!" 
          TemplateAlias="cust1"/>
         <Button 
          Id="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample.GoodbyeWorld" 
          Command="CustomTabExample.GoodbyeWorldCommand" 
          Sequence="17" 
          Description="Says good-bye to the World!" 
          LabelText="Good-bye, World!" 
          TemplateAlias="cust2"/>
         <Button 
          Id="Ribbon.CustomTabExample.CustomGroupExample.LoveWorld" 
          Command="CustomTabExample.LoveWorldCommand" 
          Sequence="19" 
          Description="Says I love the World!" 
          LabelText="I love you, World!" 
          TemplateAlias="cust3"/>
        </Controls>
       </Group>
      </Groups>
     </Tab>
    </CommandUIDefinition>
    <CommandUIDefinition Location="Ribbon.Templates._children">
     <GroupTemplate Id="Ribbon.Templates.CustomTemplateExample">
      <Layout 
       Title="OneLargeTwoMedium" 
       LayoutTitle="OneLargeTwoMedium">
       <Section Alignment="Top" Type="OneRow">
        <Row>
         <ControlRef DisplayMode="Large" TemplateAlias="cust1" />
        </Row>
       </Section>
       <Section Alignment="Top" Type="TwoRow">
        <Row>
         <ControlRef DisplayMode="Medium" TemplateAlias="cust2" />
        </Row>
        <Row>
         <ControlRef DisplayMode="Medium" TemplateAlias="cust3" />
        </Row>
       </Section>
      </Layout>
     </GroupTemplate>
    </CommandUIDefinition>
   </CommandUIDefinitions>
   <CommandUIHandlers>
    <CommandUIHandler
     Command="CustomTabExample.HelloWorldCommand" 
     CommandAction="javascript:alert('Hello, world!');" />
    <CommandUIHandler 
     Command="CustomTabExample.GoodbyeWorldCommand" 
     CommandAction="javascript:alert('Good-bye, world!');" />
    <CommandUIHandler 
     Command="CustomTabExample.LoveWorldCommand" 
     CommandAction="javascript:alert('I love you, world!');" />
   </CommandUIHandlers>
  </CommandUIExtension>
 </CustomAction>
</Elements>